ข่าวจากศูนย์จัดการแข่งขัน สพม.
 แผนที่สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ สพม.
 สถานที่แข่งขัน ผู้รับผิดชอบ แต่ละกลุ่มสาระ (สพม.)
 การจัดส่งเอกสาร (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 การส่งรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)  
 ลำดับการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)  
 การส่งรูปเล่มรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์) 
 การเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit (ภาษาต่างประเทศ) 
คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขัน (คอมพิวเตอร์)
การรายงานตัวเข้าแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรีสากล)  
กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์-สพฐ ใช้เฉพาะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย- (หุ่นยนต์)  
 
วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 22:15 น.