ข่าวจากศูนย์จัดการแข่งขัน สพป.
แผนที่สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ สพป.
สถานที่แข่งขัน ผู้รับผิดชอบ แต่ละกลุ่มสาระ
การจัดส่งเอกสารก่อนการแข่งขัน 
การจัดส่งเอกสารก่อนการแข่งขัน (คอมพิวเตอร์)
ข้อชี้แจงครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขันฯ  (คอมพิวเตอร์) 
การจัดส่งเอกสารก่อนการแข่งขัน (นาฎศิลป์)
คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขัน (คอมพิวเตอร์)
กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์-สพฐ ใช้เฉพาะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย- (หุ่นยนต์)  
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 15:49 น.