เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพป. กำแพงเพชร เขต 1 นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์ 0925494964 27-29 ก.ย. 2562
2. สพป. กำแพงเพชร เขต 2 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ 0988269426 7-9 ธ.ค. 2563
3. สพป. เชียงราย เขต 1
4. สพป. เชียงราย เขต 2 นายบัณฑิตไชยวงค์ 21-22 ก.ย. 2562
5. สพป. เชียงราย เขต 3
6. สพป. เชียงราย เขต 4
7. สพป. เชียงใหม่ เขต 1
8. สพป. เชียงใหม่ เขต 2
9. สพป. เชียงใหม่ เขต 3
10. สพป. เชียงใหม่ เขต 4
11. สพป. เชียงใหม่ เขต 5
12. สพป. เชียงใหม่ เขต 6
13. สพป. ตาก เขต 1 นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา 086-9374974 25-27 ก.ย. 2562
14. สพป. ตาก เขต 2
15. สพป. นครสวรรค์ เขต 1
16. สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นายอุทัย ชังชั่ว 0819539879 8-10 ต.ค. 2562
17. สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นางสาวบุญนาค ฮวบสวรรค์ 0862356961 15-17 พ.ย 2562
18. สพป. น่าน เขต 1
19. สพป. น่าน เขต 2 พิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง 0871879928 2-4 ก.ย. 2562
20. สพป. พะเยา เขต 1
21. สพป. พะเยา เขต 2 เฟย ฤดีใจ 095-6971628 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562
22. สพป. พิจิตร เขต 1 นางกฤติยา สุวรรณคีรี 0869291092 9-10 พ.ย 2562
23. สพป. พิจิตร เขต 2 นายทศพล พูลพุฒ 0872112200 19-21 ก.ย. 2562
24. สพป. พิษณุโลก เขต 1 นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน
25. สพป. พิษณุโลก เขต 2
26. สพป. พิษณุโลก เขต 3
27. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 นางทัศนา จันทร์ลา 0897089163 21-22 ก.ย. 2562
28. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 นายสามารถ ใจกล้า 0895409834
29. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
30. สพป. แพร่ เขต 1 นายกฤษกร กองคำ 094-7429789 16-17 พ.ย 2562
31. สพป. แพร่ เขต 2 นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา 0818817732 20-21 ก.ย. 2562
32. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายเกียรติศักดิ์ เนตรสมบูรณ์ 085-6272562 10-11 ต.ค. 2562
33. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายปิติพล ปราบเหตุ 0645529535 13-15 พ.ย 2562
34. สพป. ลำปาง เขต 1 ทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ 0899564047 28-29 ก.ย. 2562
35. สพป. ลำปาง เขต 2 นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภา 0899996509 14-15 ก.ย. 2562
36. สพป. ลำปาง เขต 3 นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์ 0857100959 19-20 ก.ย. 2562
37. สพป. ลำพูน เขต 1 นางพลอยพรรณ อุดมเดช 9-10 ต.ค. 2562
38. สพป. ลำพูน เขต 2
39. สพป. สุโขทัย เขต 1 สิรธญา แก้วเนย 0914212966 7-8 ก.ย. 2562
40. สพป. สุโขทัย เขต 2
41. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
42. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี 0899602318
43. สพป. อุทัยธานี เขต 1 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ 0865926721 17 ส.ค. 2562
44. สพป. อุทัยธานี เขต 2 นางสาวประภัสสร อาจวิชัย 0892732164 14-15 ก.ย. 2562

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1
2. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 2
3. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 3 นางสาวกิติยารัศมิ์ สรรพจารย์ 0904658751
4. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 4 ์ณัฐพร ศรีโน 0810261614
5. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 5 นายสงกรานต์ 0895590542 11-12 ต.ค. 2562
6. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 6
7. สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1
8. สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 2
9. สพม. เขต 35 ลำปาง 1 นายยมนา สุขหอม 0956821352 10-11 ก.ย. 2562
10. สพม. เขต 35 ลำปาง 2 นางพรทิพย์ ข้ามเจ็ด 0826425962 10-11 ก.ย. 2562
11. สพม. เขต 35 ลำปาง 3 นายธนพิสิษฐ์ ศรีวรรณชัย 0884025891 10-11 ก.ย. 2562
12. สพม. เขต 35 ลำพูน นายวิทยา วรรณมะกอก 0899503768 9 ก.ย. 2562
13. สพม. เขต 36 เชียงราย นายศรัญญู ปัญญา 0817465811 4-6 ก.ย. 2562
14. สพม. เขต 36 พะเยา นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ 093-2454645 2-6 ก.ย. 2562
15. สพม. เขต 37 น่าน 1
16. สพม. เขต 37 น่าน 2
17. สพม. เขต 37 แพร่ 1
18. สพม. เขต 37 แพร่ 2 นางณิภาพร สายวงค์ 0819502684 22-23 ส.ค. 2562
19. สพม. เขต 38 ตาก 1 นายวัชระ วงษ์ดี 0845952366 24 ก.ย. 2562
20. สพม. เขต 38 ตาก 2
21. สพม. เขต 38 สุโขทัย 1
22. สพม. เขต 38 สุโขทัย 2
23. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1 นายเอกกมล เรืองเดช 0872044725
24. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 2 นางพัชราภรณ์ วรบุตร 0821607298 21-22 พ.ย 2562
25. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 3 นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ 0881550258 14 พ.ย 2562
26. สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1 นายเกียรติศักดิ์ แก้วหล้า 0918389958 8-9 พ.ย 2562
27. สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 2 นายวสันต์ บุญประกอบ 0871861903 8-9 พ.ย 2562
28. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1 นายอรรถวิทย์ พินิจนัย 0812845169 17-18 ก.ย. 2562
29. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 2 นายยิ่งคุณ รอดทิม 0852737191 20-21 ก.ย. 2562
30. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 3
31. สพม. เขต 41 กำแพงเพชร
32. สพม. เขต 41 พิจิตร
33. สพม. เขต 42 นครสวรรค์ นายสมัย จันทร์เหลือง 087-2142670 31 ต.ค.-2 พ.ย 2562
34. สพม. เขต 42 อุทัยธานี นางสาวลัดดา คฤหปาน 089-8395959 7-8 พ.ย 2562

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) (สศศ.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. การศึกษาพิเศษ