เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพป. กำแพงเพชร เขต 1
2. สพป. กำแพงเพชร เขต 2
3. สพป. ตาก เขต 1 นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา 086-9374974
4. สพป. ตาก เขต 2
5. สพป. ทดสอบ
6. สพป. นครสวรรค์ เขต 1
7. สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นายอุทัย ชังชั่ว 0819539879
8. สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นางสาวบุญนาค ฮวบสวรรค์ 0862356961
9. สพป. น่าน เขต 1
10. สพป. น่าน เขต 2 พิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง 0871879928
11. สพป. พะเยา เขต 1
12. สพป. พะเยา เขต 2 เฟย ฤดีใจ 095-6971628
13. สพป. พิจิตร เขต 1 นางกฤติยา สุวรรณคีรี 0869291092
14. สพป. พิจิตร เขต 2 นายทศพล พูลพุฒ 0872112200
15. สพป. พิษณุโลก เขต 1 นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน
16. สพป. พิษณุโลก เขต 2
17. สพป. พิษณุโลก เขต 3
18. สพป. ระดับภาคเหนือ
19. สพป. ลำปาง เขต 1 ทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ 0899564047
20. สพป. ลำปาง เขต 2 นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภา 0899996509
21. สพป. ลำปาง เขต 3 นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์ 0857100959
22. สพป. ลำพูน เขต 1 นางพลอยพรรณ อุดมเดช
23. สพป. ลำพูน เขต 2
24. สพป. สุโขทัย เขต 1 สิรธญา แก้วเนย 0914212966
25. สพป. สุโขทัย เขต 2
26. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
27. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี 0899602318
28. สพป. อุทัยธานี เขต 1 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ 0865926721
29. สพป. อุทัยธานี เขต 2 นางสาวประภัสสร อาจวิชัย 0892732164
30. สพป. เชียงราย เขต 1
31. สพป. เชียงราย เขต 2 นายบัณฑิตไชยวงค์
32. สพป. เชียงราย เขต 3
33. สพป. เชียงราย เขต 4
34. สพป. เชียงใหม่ เขต 1
35. สพป. เชียงใหม่ เขต 2
36. สพป. เชียงใหม่ เขต 3
37. สพป. เชียงใหม่ เขต 4
38. สพป. เชียงใหม่ เขต 5
39. สพป. เชียงใหม่ เขต 6
40. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 นางทัศนา จันทร์ลา 0897089163
41. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 นายสามารถ ใจกล้า 0895409834
42. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
43. สพป. แพร่ เขต 1
44. สพป. แพร่ เขต 2 นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา 0818817732
45. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายเกียรติศักดิ์ เนตรสมบูรณ์ 085-6272562
46. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพม. ระดับภาคเหนือ
2. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1
3. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 2
4. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 3 นางสาวกิติยารัศมิ์ สรรพจารย์ 0904658751
5. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 4
6. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 5 นายสงกรานต์ 0895590542
7. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 6
8. สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1
9. สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 2
10. สพม. เขต 35 ลำปาง 1 นายยมนา สุขหอม 0956821352
11. สพม. เขต 35 ลำปาง 2 นางพรทิพย์ ข้ามเจ็ด 0826425962
12. สพม. เขต 35 ลำปาง 3 นายธนพิสิษฐ์ ศรีวรรณชัย 0884025891
13. สพม. เขต 35 ลำพูน นายวิทยา วรรณมะกอก 0899503768
14. สพม. เขต 36 พะเยา นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ 093-2454645
15. สพม. เขต 36 เชียงราย นายศรัญญู ปัญญา 0817465811
16. สพม. เขต 37 น่าน 1
17. สพม. เขต 37 น่าน 2
18. สพม. เขต 37 แพร่ 1
19. สพม. เขต 37 แพร่ 2 นางณิภาพร สายวงค์ 0819502684
20. สพม. เขต 38 ตาก 1 นายวัชระ วงษ์ดี 0845952366
21. สพม. เขต 38 ตาก 2
22. สพม. เขต 38 สุโขทัย 1
23. สพม. เขต 38 สุโขทัย 2
24. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1 นายเอกกมล เรืองเดช 0872044725
25. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 2 นางพัชราภรณ์ วรบุตร 0821607298
26. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 3
27. สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1 นายเกียรติศักดิ์ แก้วหล้า 0918389958
28. สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 2 นายวสันต์ บุญประกอบ 0871861903
29. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1 นายอรรถวิทย์ พินิจนัย 0812845169
30. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 2 นายยิ่งคุณ รอดทิม 0852737191
31. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 3
32. สพม. เขต 41 กำแพงเพชร
33. สพม. เขต 41 พิจิตร
34. สพม. เขต 42 นครสวรรค์
35. สพม. เขต 42 อุทัยธานี นางสาวลัดดา คฤหปาน 089-8395959

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) (สศศ.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. การศึกษาพิเศษ