เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพป. กำแพงเพชร เขต 1 [north69_001] นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์ 0925494964 27-29 ก.ย. 2562
2. สพป. กำแพงเพชร เขต 2 [north69_036] นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ 0988269426 7-9 ธ.ค. 2563
3. สพป. เชียงราย เขต 1 [north69_037]
4. สพป. เชียงราย เขต 2 [north69_038] นายบัณฑิตไชยวงค์ 21-22 ก.ย. 2562
5. สพป. เชียงราย เขต 3 [north69_039]
6. สพป. เชียงราย เขต 4 [north69_040]
7. สพป. เชียงใหม่ เขต 1 [north69_041]
8. สพป. เชียงใหม่ เขต 2 [north69_042]
9. สพป. เชียงใหม่ เขต 3 [north69_043]
10. สพป. เชียงใหม่ เขต 4 [north69_044]
11. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 [north69_045]
12. สพป. เชียงใหม่ เขต 6 [north69_046]
13. สพป. ตาก เขต 1 [north69_047] นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา 086-9374974 25-27 ก.ย. 2562
14. สพป. ตาก เขต 2 [north69_048]
15. สพป. นครสวรรค์ เขต 1 [north69_049]
16. สพป. นครสวรรค์ เขต 2 [north69_050] นายอุทัย ชังชั่ว 0819539879 8-10 ต.ค. 2562
17. สพป. นครสวรรค์ เขต 3 [north69_051] นายณณงค์ศักดิ์ 0992729494 11-12 พ.ย 2565
18. สพป. น่าน เขต 1 [north69_052]
19. สพป. น่าน เขต 2 [north69_053] พิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง 0871879928 2-4 ก.ย. 2562
20. สพป. พะเยา เขต 1 [north69_054]
21. สพป. พะเยา เขต 2 [north69_055] เฟย ฤดีใจ 095-6971628 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562
22. สพป. พิจิตร เขต 1 [north69_056] นางกฤติยา สุวรรณคีรี 0869291092 9-10 พ.ย 2562
23. สพป. พิจิตร เขต 2 [north69_057] นายทศพล พูลพุฒ 0872112200 19-21 ก.ย. 2562
24. สพป. พิษณุโลก เขต 1 [north69_058] นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน
25. สพป. พิษณุโลก เขต 2 [north69_059]
26. สพป. พิษณุโลก เขต 3 [north69_060]
27. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 [north69_061] นางทัศนา จันทร์ลา 0897089163 21-22 ก.ย. 2562
28. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 [north69_062] นายสามารถ ใจกล้า 0895409834
29. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 [north69_063]
30. สพป. แพร่ เขต 1 [north69_064] เมทวินทร์ อินต๊ะจวง 0835678711 16-17 พ.ย 2562
31. สพป. แพร่ เขต 2 [north69_065] นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา 0818817732 20-21 ก.ย. 2562
32. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 [north69_066] นายเกียรติศักดิ์ เนตรสมบูรณ์ 085-6272562 10-11 ต.ค. 2562
33. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 [north69_067] นายปิติพล ปราบเหตุ 0645529535 13-15 พ.ย 2562
34. สพป. ลำปาง เขต 1 [north69_068] ทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ 0899564047 28-29 ก.ย. 2562
35. สพป. ลำปาง เขต 2 [north69_069] นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภา 0899996509 14-15 ก.ย. 2562
36. สพป. ลำปาง เขต 3 [north69_070] นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์ 0857100959 19-20 ก.ย. 2562
37. สพป. ลำพูน เขต 1 [north69_071] นางพลอยพรรณ อุดมเดช 9-10 ต.ค. 2562
38. สพป. ลำพูน เขต 2 [north69_072]
39. สพป. สุโขทัย เขต 1 [north69_073] สิรธญา แก้วเนย 0914212966 7-8 ก.ย. 2562
40. สพป. สุโขทัย เขต 2 [north69_074]
41. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 [north69_075]
42. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 [north69_076] นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี 0899602318

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1 [north69_002]
2. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 2 [north69_003]
3. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 3 [north69_004] นางสาวกิติยารัศมิ์ สรรพจารย์ 0904658751
4. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 4 [north69_005] ์ณัฐพร ศรีโน 0810261614
5. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 5 [north69_006] นายสงกรานต์ 0895590542 11-12 ต.ค. 2562
6. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 6 [north69_007]
7. สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1 [north69_011]
8. สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 2 [north69_012]
9. สพม. เขต 35 ลำปาง 1 [north69_008] นายยมนา สุขหอม 0956821352 10-11 ก.ย. 2562
10. สพม. เขต 35 ลำปาง 2 [north69_009] นางพรทิพย์ ข้ามเจ็ด 0826425962 10-11 ก.ย. 2562
11. สพม. เขต 35 ลำปาง 3 [north69_010] นายธนพิสิษฐ์ ศรีวรรณชัย 0884025891 10-11 ก.ย. 2562
12. สพม. เขต 35 ลำพูน [north69_019] นายวิทยา วรรณมะกอก 0899503768 9 ก.ย. 2562
13. สพม. เขต 36 เชียงราย [north69_013] นายศรัญญู ปัญญา 0817465811 4-6 ก.ย. 2562
14. สพม. เขต 36 พะเยา [north69_014] นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ 093-2454645 2-6 ก.ย. 2562
15. สพม. เขต 37 น่าน 1 [north69_015]
16. สพม. เขต 37 น่าน 2 [north69_016]
17. สพม. เขต 37 แพร่ 1 [north69_017]
18. สพม. เขต 37 แพร่ 2 [north69_018] นางณิภาพร สายวงค์ 0819502684 22-23 ส.ค. 2562
19. สพม. เขต 38 ตาก 1 [north69_022] นายวัชระ วงษ์ดี 0845952366 24 ก.ย. 2562
20. สพม. เขต 38 ตาก 2 [north69_023]
21. สพม. เขต 38 สุโขทัย 1 [north69_020]
22. สพม. เขต 38 สุโขทัย 2 [north69_021]
23. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1 [north69_024] นายเอกกมล เรืองเดช 0872044725
24. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 2 [north69_025] นางพัชราภรณ์ วรบุตร 0821607298 21-22 พ.ย 2562
25. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 3 [north69_026] นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ 0881550258 14 พ.ย 2562
26. สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1 [north69_027] นายเกียรติศักดิ์ แก้วหล้า 0918389958 8-9 พ.ย 2562
27. สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 2 [north69_028] นายวสันต์ บุญประกอบ 0871861903 8-9 พ.ย 2562
28. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1 [north69_029] นายอรรถวิทย์ พินิจนัย 0812845169 17-18 ก.ย. 2562
29. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 2 [north69_030] นายยิ่งคุณ รอดทิม 0852737191 20-21 ก.ย. 2562
30. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 3 [north69_031]
31. สพม. เขต 41 กำแพงเพชร [north69_032]
32. สพม. เขต 41 พิจิตร [north69_033]
33. สพม. เขต 42 นครสวรรค์ [north69_034] นายสมัย จันทร์เหลือง 087-2142670 31 ต.ค.-2 พ.ย 2562

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) (สศศ.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. การศึกษาพิเศษ [north69_082]