งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ)
สถานที่การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และโรงเรียนหอพระ ระหว่างวันที่ 2, 10-11 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 163
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายชีรินคาน    ดาดูเคล
2. เด็กชายวราฤทธิ์    กอบพึ่งตน
3. เด็กหญิงเกศรา    เมืองธรรม
1. นายจีรานุวัฒน์    วงศ์ทิพย์
2. นายพิเชษฐ์    ฟองมณี
2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายนนทกร    ชุนศักดิ์
2. เด็กชายทศวัฒน์ชัย    ขอบปี
3. เด็กชายปารมี    จันทร์กระจ่าง
1. นายอดิศักดิ์    มหาวรรณ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายโชติวัฒนา    กันทะมูล
2. เด็กหญิงลักษิกา    เผือกผล
3. เด็กชายฐิติวัฒน์    สูงขาว
1. นายลัทธวัฒน์    สอนศรีนุสรณ์
2. นายสุชาครีย์    เพ็ชรอินทร์
4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอัจฉริญา    คำวังสืบ
2. เด็กชายนาธาน    ฐานวิเศษ
3. เด็กหญิงอัณญ์กาญจน์    มะโนวรรณ
1. นายบรรจง    คำวังสืบ
2. นายอนุสิทธิ์    ปิตุรัตน์
5 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายพิเชษฐ์    แจ้มา
2. เด็กชายปวรปรัชญ์    ยะทอง
3. เด็กชายรัฐศาสตร์    ตาจันทร์ดี
1. นายวิชัย    สิงห์น้อย
2. นายอนุชา    เครือกลัด
6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายนรภัทร    พรหมบุตร
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    มงคลสวัสดิ์
3. เด็กชายปริย    เปรมอุทัย
1. นายสรวัฒน์    ยามสุข
2. นายสัญญา    ฉอ้อนโฉม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................