งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ)
สถานที่การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และโรงเรียนหอพระ ระหว่างวันที่ 2, 10-11 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงน้ำมนต์    พอใจสินธรรม
2. เด็กหญิงปุณวรีย์    ใจบาน
1. นางจุรีรัตน์    ป้องภาษิต
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายสุวรรณภูมิ    พรมบุญมี
2. เด็กหญิงเบญจมาส    กันทะเป็ง
1. นางสาวธนิภรณ์    ธวัชฤกษ์
2. นางมณีรัตน์    อภัยโรจน์
3 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายเกริกฤทธิ์    ทะสุใจ
2. เด็กหญิงจีรนันท์    นางเมาะ
1. นายชาญชัย    ไพยารมณ์
2. นางสาวทัศนวรรณ    ปัญญาแดง
4 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายชัชวาล    จินะ
2. เด็กชายกิตติพัฒน์    โสภาอินทร์
1. นางสาวกิ่งกาญจน์    สิทธิวงศ์
2. นางนภัสสร    ยะมโน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................