งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ)
สถานที่การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และโรงเรียนหอพระ ระหว่างวันที่ 2, 10-11 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายศักรินทร์    อุ่นใจ
2. เด็กชายวรินทร    แขมคำ
3. เด็กชายสมชาย    ลุงหล้า
4. เด็กชายนรเชษฐ์    น้อยเล็ก
5. เด็กชายศุภกิจ    กันแสงแก้ว
6. เด็กหญิงนันธ์นภัส    ตันกบ
7. เด็กหญิงเคืองคำ    ลุงตี้
8. เด็กหญิงปณิตา    มงคล
9. เด็กหญิงน้ำผึึ้ง    ลุงอ่อง
10. เด็กหญิงน้ำหวาน    ลงซื่อ
1. นางสปัญญ์นา    แก้วตาปี
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายใส    ลุงต๊ะ
2. เด็กชายณัชพล    ใจสุ
3. เด็กชายจิรัฐจิกาล    ปวงอูป
4. เด็กหญิงเกวริน    ทรายมูล
5. เด็กหญิงประกายรุ้ง    ขัติมะโน
6. เด็กหญิงเอมมิกา    สุภามวน
7. เด็กหญิงสุภาวดี    นางเมาะ
8. เด็กชายวิทยา    สกุลดี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวพิชญาภา    โสพันธ์
2. นางสาวศวัสกมล    แสนตันใจ
3. นางสุวิมล    กาญจนพุฒิโสภณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................