งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ)
สถานที่การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และโรงเรียนหอพระ ระหว่างวันที่ 2, 10-11 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณิชานันท์    ตาทองคำ
2. เด็กหญิงญาณินท์    คงแถลง
3. เด็กหญิงสุธาวี    มูลลา
4. เด็กหญิงนภัสชล    ชาญณรงค์
5. เด็กหญิง นรินทร์ทิพย์    แปงศรี
6. เด็กหญิงศุภภรณ์    หงษ์ศักดิ์
7. เด็กหญิงสขิลา    นาคทองอินทร์
8. เด็กหญิงสุทธิกานต์    บุญเรืองศรี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางกัลญ์ญาฉัฏฐ์    วงศ์ฝั้น
2. นางสาวภัทรวดี    ธิตา
3. นางสาววชิราภรณ์    วงศ์เนตร์
4. นางสาวศุภลักษณ์    เงาทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................