งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ)
สถานที่การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และโรงเรียนหอพระ ระหว่างวันที่ 2, 10-11 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวดาว    ลอยออ
2. นางสาวชลรัตน์    คำมา
3. นางสาวดลยา    ใจมาแก้ว
4. นางสาวสุพิชฌาย์    ธนะสิทธิพงศ์
5. นางสาวชลลดา    เรือนใส
6. นางสาวสุชัญญา    หาญสิทธานนท์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายชัยชนะ    ชัยมงคล
2. นางสาวณัฐชฎาภรณ์    หน่อหล้า
3. นางสาวปิยวรรณ    บุญธิมา
4. นางสาวพรอุมา    วงษ์สวรรค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................