งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ)
สถานที่การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และโรงเรียนหอพระ ระหว่างวันที่ 2, 10-11 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนันท์ทภัส    จาดจวบสินธ์
2. เด็กหญิงสุพิชญา    จันทรอด
3. เด็กหญิงวริษา    สุขเกษม
4. เด็กหญิงเซซิล    อูเมช
5. เด็กหญิงเกศินี จิตรเปรม    จิตรเปรม
6. เด็กหญิงวรินธร    แสงแสน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจิราพร    เจริญผล
2. นายพงศธร    ชัยมูล
3. นายอัครเทพ    ฟองแก้ว
4. นางอุมาพร    จันทรวรรณ
2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรุจิรา    ยะวัน
2. เด็กหญิงสโรชา    ปินตา
3. เด็กหญิงณัฐพร    ชัยพฤกษ์
4. เด็กหญิงสุวรรณา    จำปามณี
5. เด็กหญิงพิชญาภา    ศรีใจ
6. เด็กหญิงนันท์นภัส    ลุงทุน
7. นางสาวรตานรี    ปาสรานันท์
8. เด็กหญิงจณิสตา    ใจยะวัง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายชัยชนะ    ชัยมงคล
2. นางสาวณัฎชฎาภรณ์    หน่อหล้า
3. นางสาวปิยวรรณ    บุญธิมา
4. นางสาวพรอุมา    วงษ์สวรรค์
3 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวาสินี    ลุงโท๊ะ
2. เด็กหญิงธนพรน์    มูหลิ่ง
3. เด็กหญิงเงิน    พันธ์โยธา
4. เด็กหญิงอรอรุณ    ดวงใจ
5. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    ศรีวิชัย
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ก่อมใจ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวเสาวลักษณ์    ดอนไพรอ้น
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................