งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ)
สถานที่การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และโรงเรียนหอพระ ระหว่างวันที่ 2, 10-11 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวนภสร    ร่วมชาติ
2. นางสาวสไบแพร    สลุงอยู่
3. นางสาวบุญทิชา    สุขหอม
4. นางสาวดลยา    ใจมาแก้ว
5. นางสาวสุพิชฌาย์    ธนะสิทธิพงศ์
6. นางสาวชลลดา    เรือนใส
7. นางสาวดาว    ลอยออ
8. นางสาวกมลพรรณ    พันธ์พิชัย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวณัฐชฎาภรณ์    หน่อหล้า
2. นางสาวปิยวรรณ    บุญธิมา
3. นางสาวพรอุมา    วงษ์สวรรค์
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวศศินา    ไกลถิ่น
2. นางสาวสิริกัญญา    แจ้งแสงฟ้า
3. นางสาวอรุณวรรณ    คงสุขสม
4. นางสาวฐาปนา    ทรงชัยอิตรานนท์
5. นางสาวธัญจิรา    ชัยนนท์รุ่งเรือง
6. นางสาวกานต์ธิดา    พอกิน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสปัญญ์นา    แก้วตาปี
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวปภาภรณ์    สุริยะ
2. นางสาวอาทิติญา    อนุสูตร์
3. นางสาวศุภรดา    ถาวร
4. นางสาวเดือน    อินคำ
5. นางสาวธิติมา    ไชยวงค์
6. นางสาวพลอยพิศุทธิ์    นางเมาะ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวเสาวลักษณ์    ดอนไพรอ้น
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................