งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ)
สถานที่การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และโรงเรียนหอพระ ระหว่างวันที่ 2, 10-11 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายพัทธ    ภู่ตระกูล
2. นายธนโชติ    วงศ์สิงห์
1. นายนัชท์ชา    ผ่องศรี
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายจิรายุ    วงค์บุญเรือง
2. นางสาวรวิพร    ชัยวุฒิ
1. นางสาวชรินรัตน์    อินทะวัน
2. นางอาริยาภรณ์    จำลอง
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายภัทรกร    คงทวีบุญ
2. นายจิรเดช    อรทัย
1. นางสาวกัญปภัสร์    คำป้อ
2. นายพัทธยากร    บุสสยา
4 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายชนาธิป    อดิศรลังก์สรรค์
2. นายสิทธา    โพธิสา
1. นายจตุรงค์    เบ็งยา
2. นายประภาส    คุณาชีวะ
5 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายกฤษสมิชฌน์    ศรีปัญญา
2. นายธนเสฏฐ์    มานะศิลป์
1. นางบุษยาภรณ์    ขันพล
2. นายสถิต    ตาคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................