งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ)
สถานที่การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และโรงเรียนหอพระ ระหว่างวันที่ 2, 10-11 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 293
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวสุภาพร    แซ่ย่าง
2. นายภาคิน    ส่งสกลแก้ววรกิจ
3. นายพลกร    กาวิชัย
1. นางสาววารุณี    ธรรมขันธ์
2. นางสาวเกศรา    ต๊ะมัง
2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวณิชากร    ไชยวุฒิ
2. นายรัตติเทพ    จินา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจันทร์จิรา    กาไชย
2. นางสาวเยาวธิดา    เพชรทอง
3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวกนกวรรณ    รังสิมันตุชาติ
2. นางสาวธัญญสิริ    คุณโย
3. นางสาวฐานิดา    วิงวอน
1. นางบุศรา    ปาระมี
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวสิตานันท์    กันทะกาศ
2. นายณัฐภัทร    เมืองโครต
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางชลธิชา    พิกุลวรชัย
2. นายมงคล    ปัญญารัตน์
5 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายรชต    พลหาญ
2. นางสาวนภัสสร    กันทา
3. นางสาวรินรดา    ปาลีตา
1. นายกิติพัฒน์    เกตุมณีชัยรัตน์
2. นางสาวเวทิสา    ตุ้ยเขียว
6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวจิราพัชร    จำปาอิน
2. นางสาวอังคณา    ปินตา
3. นางสาวสุชาดา    มารุสรสวรรค์
1. นางสาวอรไท    เปรมใจ
2. นางสาวเจนจิรา    วงศ์สิงห์แก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................