งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ)
สถานที่การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และโรงเรียนหอพระ ระหว่างวันที่ 2, 10-11 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวเขมัสศิริ    ปัญโญแสง
2. นางสาวศิริลักษณ์    กาบใบ
3. นางสาวทัตพิชา    ถาอื่นแก้ว
4. นางสาวณวสา    จันทวงค์
5. นางสาวนันทิยา    สังสดี
6. นายอชิรวิทย์    สังข์วรรณะ
7. นายประวิทย์    วังทองเหลือง
8. นางสาวศุภาพิชญ์    ผลงาม
9. นางสาววนัชญา    วงค์เมือง
10. นางสาวสไบทอง    สิงห์คำ
11. นายคชาธร    ไชยยาสุข
12. นางสาวภูษิดา    อินต๊ะ
13. นายสุเมธ    ชนอาศรี
14. นายสมชัย    สิริจารุรัตน์
15. นายสมพล    สิริจารุรัตน์
16. นายวรวุฒิ    แซ่ซ้ง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายณัฐวุฒิ    กำปั่นทอง
2. นายธนวรรธน์    ชัยยา
3. นางนันทมาศ    เจริญชัยชนะ
4. นายพิสุทธิ์    แก้วสำโรง
5. นายเอนก    อินัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................