งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ)
สถานที่การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และโรงเรียนหอพระ ระหว่างวันที่ 2, 10-11 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 725
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวณัฐณิชา    ใจด้วง
2. นางสาวอรทัย    เซ่งจ่าว
1. นางทัศนีย์    ช่วงโชติ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวมัศยา    แสงธิ
2. นายพัฒนพงษ์    ถาวร
1. นายฉัตรชัย    เตียงเกตุ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวพัชนี    บุญดี
2. นายนายชยากร    แก้วเมืองมา
1. นายประพันธ์    ดวงจันทร์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวปริศนา    เครือคำ
2. นางสาวอาจรีย์    แดงปะระ
1. นายคำรณ    สุขใส
2. ว่าที่ร้อยตรีวิสิฐ    พรหมเผ่า
5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวปานทิพย์    แซ่โง้ว
2. นางสาวปภาวดี    ซ้ายหนู
1. นายทศพล    สุภาหาญ
2. นายวรกิจ    สัตยวงค์
6 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาววราภรณ์    ลาภเวที
2. นางสาวณภัทรา    ฉัตรอุทุมพร
1. นายณัฐพงษ์    ยุทธวิริยะ
2. นายเจษฎา    อาวุธ
7 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวนัทพร    ก๋ายอด
2. นางสาวเกวลิน    วินัยถนอม
1. นางสาวสุรินทร    วงค์คำแดง
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายพิสิทธิ์    ปัญญาเรือง
2. นายบัณฑิตย์    เกตุดี
1. นางอารีย์    จารุภูมิ
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวศศิธร    ทองอาญา
2. นางสาวกมลวรรณ    สิงห์ปา
1. นายนวรัฐ    นริทร
2. นายพลอธิป    เอี่ยมบู่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................