งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายสันติภาพ    เข็มพรมมา
2. เด็กชายนฤพน    นวลจันทร์
3. เด็กชายทินโชติ    รักใจ
4. เด็กชายสุวรรณ    ตันนวล
5. เด็กชายจุฑาวัตน์    เขมราช
6. เด็กหญิงเขมนิจต์    คำภิระแปง
7. เด็กหญิงขวัญพิชชา    เลิศนิธิเศรษฐ์
8. เด็กหญิงอรนันท์    จะหย่อ
9. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    แซ่หมู่
10. เด็กหญิงรัตนประภา    สรรค์ชมพู
1. นางสาวรัตนา    หล่าสูงเนิน
2. นางสาวโสภิตา    แก้วมณี
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................