งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวกนกพร    ปัญญานะ
2. นางสาวนฤมล    สมปาน
3. นางสาวโสภิดา    นันตา
4. นางสาวกัลปภาสร    ยืนยง
5. นางสาวพรนัชชา    มอกะละ
6. นายกรณรงค์    ชัยรังษี
7. นายณัฐพล    ตุ้ยหล้า
8. นายธเนศ    ธินพรม
9. นายธีรยุทธ    โปธาแปง
10. นายเมฆินทร์    โกสูงเนิน
1. นางสาวณัฐธิดา    สุปรียธิติกุล
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวปัทมพร    แก้ววิชัย
2. นางสาวอรวรรณ    นันติ
3. นางสาวฐิติชญา    ยิ่งเจริญ
4. นางสาวนิภัทรา    มาตยบุญ
5. นายศราวุธ    ใจโอบอ้อม
6. นายจักรกฤษณ์    บุญเรือนยา
7. นายธนัทชา    ไชยนุรักษ์
8. นายเดชา    ตุมคำ
9. นายณัฐพล    พรมมา
10. นางสาวรัชฎาภรณ์    คำหล้า
1. นายจิตรพิสุทธิ์    ธนโชติชยุตม์
2. นายยุทธพงษ์    จีโนสวัสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................