งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวกัญญาวีร์    ถาวร
2. นางสาวชลธิชา    ยิ่งเจริญสดใส
3. นางสาวอภิญญา    สิงคำ
4. นางสาววิภาภรณ์    ครุดนัน
5. นางสาวเนตรนภา    สวนจันทร์
6. นางสาวอรจิรา    ยะทา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวรัตนา    หล่าสูงเนิน
2. นางสาวโสภิตา    แก้วมณี
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................