งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ไชยยอง
2. เด็กหญิงจันทิมา    ไชยยอง
3. เด็กหญิงมัญชุสา    ณ ลำพูน
4. เด็กหญิงประภัสรา    ธาตุทอง
5. เด็กหญิงภัค    แสนบรบูรณ์
6. เด็กหญิงปภาวี    ใจแก้ว
7. เด็กหญิงกาญจนา    ทวีสิทธิ์
8. เด็กหญิงพิชาภา    ชามั่ง
9. เด็กหญิงจิรัชญา    ฐานะ
10. เด็กหญิงสุนิสา    ทวีสิทธิ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวณัฐธิดา    สุปรียธิติกุล
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงน้ำค้าง    ยั่งยืนกุล
2. เด็กหญิงพจมาน    เลิศปัญญาวิไล
3. เด็กหญิงไหมเน้ง    แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงนภัสสรา    วงค์ดี
5. เด็กหญิงชริญญา    พะยะ
6. เด็กหญิงศิรัญญา    สุขสกุลปัญญา
7. เด็กหญิงเมธาพร    นาแส
8. เด็กหญิงฉวีวรรณ    โข่จา
9. เด็กหญิงจารุณี    แซ่จู
10. เด็กหญิงพรไพลิน    วงศ์ไพรพนาวัลย์
11. เด็กหญิงจันทร์สุดา    อนันวิไล
12. เด็กหญิงปานประดับ    ปักกาถัง
1. นางจิราพรรณ    โศภนะศุกร์
2. นางสาวอภิสรา    ยาเสน
3. นายอิทธิพันธ์    ปัญญาใจ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอโนทัย    ปั๋นคำ
2. เด็กหญิงรัตนประภา    สวรรค์ชมภู
3. เด็กหญิงอาทิตยา    สุวรรณ์
4. เด็กหญิงขวัญพิชชา    เลิศนิธิเศรษฐ์
5. เด็กหญิงพชรมณฑ์    รักทวี
6. เด็กหญิงพิมพ์กมล    ขว้างปิน
7. เด็กหญิงณัฐณิชา    ดำเนินงาม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวรัตนา    หล่าสูงเนิน
2. นางสาวโสภิตา    แก้วมณี
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอภิชญา    พวัน
2. เด็กหญิงภัทรภร    ธิวรรณ์
3. เด็กหญิงพรนภัส    เตชะอุดมศักดิ์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา    ชัยสวัสดิ์
5. เด็กหญิงนราพรรณ    กิจเฉลิม
6. เด็กหญิงภาวิตา    อดุลเจริญทอง
7. เด็กหญิงชาลินี    เจิ้ง
8. เด็กหญิงศิริพัฒน์    ไทยสวัสดิ์พานิช
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายจิตรพิสุทธิ์    ธนโชติชยุตม์
2. นายยุทธพงษ์    จีโนสวัสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................