งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ(สพม.) สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจันทกร    พงศธรกรกุล
2. เด็กหญิงเพียงชนก    แซ่เฒ่า
3. เด็กหญิงศิริพร    พงศธรกรกุล
4. เด็กหญิงอวยพร    แสงทรงตระกุล
5. เด็กหญิงดรุณี    กล้าณรงค์เชาว์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    คงคีรีมาศ
7. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เลาวือ
8. เด็กหญิงชรดา    อภิสันต์พลังกุล
9. เด็กหญิงดรุณี    ประทีปพงศ์อรัญ
10. เด็กหญิงธันยา    ศรัทธาฤทัยกุล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวฐิติยาพร    พิภาค
2. นายณัฐวุฒิ    สุธรรม
3. นางสาวปิยาภรณ์    โปธา
4. นางสาวพิมพิไล    ไชยนุรักษ์
5. นางสาวสาวิตรี    ทานา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................