งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายมาลายน    สมนะ
2. นายวรรณพิภพ    ปวนจินะ
3. นายธนัญญา    งามหน้า
4. นางสาวระรีวรรณ    ปัญญา
5. นางสาวกรรณิการ์    แก้วกลาง
6. นางสาวกนกวรรณ    อุ่นเรือน
7. นางสาวศิริลักษณ์    ปุ้งเผ่าพันธ์
8. นางสาวกานต์ทิตา    อินทนนท์
9. นางสาวม่าเหมี่ยว    ลามา
10. นางสาวยุพา    สิงห์ทร
11. นางสาวพัชราภา    ยังศักดิ์
12. นายมานิกา    อินทจักร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายภาคภูมิ    เรืองปราชญ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................