งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. สามเณรพาคิน    สมงาม
2. สามเณรแสงเพชร    แซ่เล่า
1. นางจรัสศรี    จินาจันทร์
2. นางจีราวรรณ์    อังศุสิงห์
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชญาภรม์    แสงคำ
2. เด็กหญิงนัทธมน    น้อยมณี
1. นางสาวนพวรรณ    คันธวัน
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกานต์สิรี    คำผง
2. เด็กหญิงทัตพิชา    ธิดา
1. นางสาวชนาภา    จิตจำนงค์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงปิยะพร    น้อยเกตุ
2. เด็กหญิงนิภา    ครองจิตธรรม
1. นายปริญญา    เฉลิมสุข
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชลลดา    บัวเสาวรส
2. เด็กหญิงผริตา    โชวิรัตน์
1. นางสาวปรีญารัชน์    แสนพิมพ์
2. นายอุดมศักดิ์    สิมะวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................