งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 628
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวอภิญญา    ศิลป์ท้าว
2. นางสาวพิมพา    นารี
3. นางสาวอัจฉริยา    วารี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายชาญยุทธ    ชนบดีเฉลิมรุ่ง
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................