งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนฝางฃนูปถัมภ์
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุชาวดี    เหลืองแสน
2. เด็กหญิงอภิญญา    ครองจริง
3. เด็กหญิงปัทมา    ละครศรี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    ตุ่นคำหน้อย
5. เด็กหญิงรุ้งนภา    หว่อง
6. เด็กหญิงรัตติกาล    จุมปาลี
7. เด็กหญิงวิลาสินี    มีงาม
8. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร    ทาคำปัน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวณัฐนันท์    สำเภาแก้ว
2. นายอลงกรณ์    ไชยราช
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงประวีร์ณพัชร    จ้อสูงเนิน
2. เด็กหญิงชุลีรัตน์    โญปํญญา
3. เด็กหญิงภัณทิรา    สลีวงค์
4. เด็กหญิงนวพร    พลอยเหลือง
5. เด็กหญิงบุษบัณณ์    แก้วตา
6. เด็กหญิงภัคจิรา    ขัดแป้น
7. เด็กหญิงภัณฑิรา    ศิริภัทรนุกุล
8. เด็กหญิงศศิวิมล    มีงาม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษกร    ยงบรรทม
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงยุพา    เลายี่ปา
2. เด็กหญิงชนิดา    ปัญญาวงค์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    จะหงี
4. เด็กหญิงศรันย์พัทธ์    สมปรุง
5. เด็กหญิงอัปสร    จะอู
6. เด็กหญิงนาแสโจ    จะแฮ
7. เด็กหญิงอริสา    รักถิ่นลำเนาไพร
8. เด็กหญิงรุริน    ลุงยอย
9. เด็กหญิงญานิศา    อายี
10. เด็กหญิงอาทิตยา    จะแฮ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวชนิศรา    อุปสุขิน
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................