งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนฝางฃนูปถัมภ์
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวกรนิกา    รุ่งเตจา
2. นางสาวอารีรัตน์    สิงห์โต
3. นางสาวไหมทอง    ซอหลิง
4. นางสาวคำนวล    น้ำจาง
5. นางสาวอรณี    แซ่ลี้
6. นางสาวทักษพร    มะโนริน
7. นางสาวสุพัชรา    แซ่เฉิน
8. นางสาวสายฝน    นามยี่
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางกมลวรรณ    แสงอุทัย
2. นายจงกลชัย    ใจปัญญา
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวสุทธิดา    ธิราช
2. นางสาวฟ้าประทาน    ใจลังกา
3. นางสาวกรรณิการ์    ผงคำมี
4. นางสาวกิตติมา    ภู่พยอม
5. นางสาวรัตนทิพย์    ศรีกุณะ
6. นางสาวพิยดา    พิทักษ์เทียนชัย
7. นางสาวอังศุมาลิน    หีบทอง
8. นางสาวจุฑาทิพย์    ปัญญาเฉียบ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวณัฐนันท์    สำเภาแก้ว
2. นายอลงกรณ์    ไชยราช
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวกัญญานี    สังสัมฤทธิ์
2. นางสาวกัญภัท    เลิศกุลยา
3. นางสาวจุฑารัตน์    โพธิ์เวียง
4. นางสาวศิริลักษณ์    โพธิ์เวียง
5. นางสาวสุธาวัลย์    มากชิต
6. นางสาวสุมารินทร์    พรมจันทร์
7. นางสาวอทิตยา    เกี๋ยงคำ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษกร    ยงบรรทม
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................