งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนฝางฃนูปถัมภ์
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวพิมผกา    ติยะ
2. นางสาวศิรินภา    ติยะ
3. นางสาวญาญิสา    รายวงค์
4. นางสาวจันทิรา    ไทยใหญ่
5. นางสาวบุญยกานต์    นายกร
6. นางสาวสุนิสา    ลุงออ
7. นางสาวปาริชาติ    ติยะ
8. นางสาวณัฐวิมล    นายจิ่ง
9. นางสาวธนัชพร    คำแก้ว
10. นางสาวอรทัย    ลุงมูล
11. นายคมภูศิษฐ์    ปฐมพงษ์เกษม
12. นายอดิศักดิ์    มณีวรรณ
13. นายสราวุฒิ    อิวแดง
14. นายปิติกร    นามเป็ง
15. นายปิติกร    อุปารี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกรวิภา    แก้วมงคล
2. นางสาวศุราภรณ์    ปกติ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................