งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนฝางฃนูปถัมภ์
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายพัชรพล    พรมปัน
2. เด็กชายธนธัต    ตั๋นวงค์
3. นายชโนทัย    พวงมาลา
4. นายรัฐติพงษ์    ยี่ลังกา
5. เด็กชายอภิชาติ    ทวีอภิรดีสุนทร
1. นายชัยธัช    ชูควร
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวรัตนกร    อายอ
2. นายชยากร    หน่อคำ
3. นางสาวพรสวรรค์    ทิตย์อัมพร
4. นายอรุณ    ลุงส่า
5. นายภูวดล    บุญช่วย
1. นายนราธิป    พุทธวัตร์
2. นางสาวศศิธร    แซ่เติ๋น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................