งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนฝางฃนูปถัมภ์
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 296
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพัชรีพร    ใจโพธิ์
2. เด็กหญิงฐิติมา    พิมพาสี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    พิกุลทอง
1. นางสาวนฤมล    กอบแก้ว
2. นายอุดร    ปงกาวงค์
2 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงบุณฑริก    ขันคำ
2. เด็กหญิงจิรนันท์    กุนแดง
3. เด็กหญิงคำขิ่น    ปู่ต๊ะ
1. นางมณฑรัตน์    แสงสุวรรณ์
2. นางเขมจิรา    สุริยะวรรณ
3 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    เลายี่ปา
2. เด็กหญิงธัญชนก    ตะจุ๊
3. เด็กหญิงเบญญาภา    หอมสมบัติ
1. นางสาวธัญพิชชา    สิริแปง
2. นางสาวสุภารัตน์    ธรรมลังกา
4 โรงเรียนสายอักษร สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายชาติอาชาไนย    นิติกร
2. เด็กชายชยากร    จินดา
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์    มุกดาอ่อน
1. นางสาวธัญญา    คำแดง
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงลลิต    ลุงทอน
2. เด็กหญิงเอวิกา    แซ่หู
3. เด็กหญิงสุธิดา    แซ่จื้อ
1. นายศราวุธ    ติ๊บดง
2. นายอดิศักดิ์    แคหอม
6 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงผกามาศ    หน่อเมืองคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงอภิชญา    จันต๊ะ
1. นางสาวธัญลักษณ์    วงเครา
2. นางสาวปวีณา    ยอดศร
7 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวาณี    มติมหาชน
2. เด็กหญิงวราลี    แซ่เฉิ่ง
3. เด็กหญิงวรินทร    ใส้มด
1. นางสาวนพวรรณ    คุณาธรรม
2. นางสาวศศิญาภา    คำภิลา
8 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวิภา    ส่วยจา
2. เด็กหญิงกีรติพร    แซ่ห่าน
3. เด็กหญิงกนกลักษณ์    นึกเร็ว
1. นางสาวจันทร์ฉาย    เหน่คำ
2. นางสาวศิริกาญจน์    งาช้าง
9 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายกีรติ    พรหมวงศ์
2. เด็กชายภวัต    กีรติธเนศกุล
3. เด็กชายภูวเสฏ    ทัพแสนลี
1. นายจีรสิทธิ์    พรหมเสน
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุภชา    วิชัยพานิช
2. เด็กหญิงกรพินท์    ศรีมา
3. เด็กชายชินภัทร    สมบัติรัตนากร
1. นายวัชรากร    อินธะรัตน์
2. นางสาวอรพรรณ    จาไผ่
11 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจรรญาพร    ลุงคำ
2. เด็กหญิงผล    ลุงกั๋นนะ
3. เด็กหญิงฐิติวรดา    ชุ่มเตียม
1. นางสาวพิไลลักษณ์    เอี๊ยะไพบูลย์
2. นายวรัญญู    รีบเร่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................