งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนฝางฃนูปถัมภ์
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายพงค์เพชร    เทวตา
2. นางสาวธนภรณ์    วงค์ใหญ่
3. นางสาวศิริลักษณ์    บัวกาบ
1. นายนิพนธ์    เสนาเนียร
2. นางสาวศศิณัฏฐ์    สกุลณัฏฐ์
2 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายเสริมสุข    วิชัย
2. นายพงษกร    ชัยเมือง
3. นายศุภณัฐ    ต๊ะมูล
1. นายสาโรจน์    มาหมื่น
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายปกรณ์    แซ่หลี่
2. นายณัฐพงษ์    แซ่ยี่
3. นางสาวเจนจิรา    แซ่ห่อ
1. นายวิชัย    สามไชย
2. นางสาวสุวาสิณี    วรฉัตร
4 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายวัฒนา    กันทะ
2. นายกฤษณพงศ์    กรีธาธร
3. นายสุพรรณ    ลุงสุก
1. นางชนิดา    แหลมเลิศ
2. นายธราธร    อุ่นธง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................