งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนฝางฃนูปถัมภ์
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 623
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสายอักษร สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์    รู้หลัก
2. เด็กหญิงอนันตญา    ขันวิชัย
3. เด็กหญิงภัสสรา    แสนฟู่
1. นางสาวรัชนีกร    จุมปูคำ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายปิยะพล    พิมประสาร
2. เด็กชายเจษฎา    จองหนาน
3. เด็กหญิงพัชรพร    โพธิตา
1. นางสาวทิพวรรณ์    จันทร์ปิง
2. นางสาวเกศนี    จงพิพันธ์
3 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงญาณิศา    แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงภัสรลักษณ์    สุทธฺ์นิภัทร์
3. เด็กหญิงศศิวิภา    ชัยอินคำ
1. นายปารเมศ    คุณวงษ์
2. นางสาวศิริพร    เจริญวัฒนะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................