งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนฝางฃนูปถัมภ์
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 686
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเกศกนก    มหาหิงค์ุ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    อุตสาหพันธ์
1. นางปาริชาติ    อมรรัตนพิบูลย์
2. นางสาวพิมพร    มโนราช
2 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายพสิษฐ์    สมหวัง
2. เด็กหญิงกิติยารัตน์    จะแกะ
1. นางสาวกรณ์กัญมณี    ศักดิ์ธนศิริ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนศีลรวี สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา    เก่งกล้า
2. เด็กหญิงขจรพรรณ    พิโน
1. นางสาวกัญญาณัฐ    พัฒนาเผ่าสกุลทอง
2. นางสาววารุณี    บริบูรณ์
4 โรงเรียนสายอักษร สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพัทธนันท์    สิทธิพา
2. เด็กหญิงกุลนาถ    ลำน้อย
1. นายอนุชิต    สมหงษ์
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงทวยอู    เงินสร้อย
2. เด็กหญิงแจง    เงินศรี
1. นางสาวดารารัตน์    คล่องแคล่ว
2. นางอรอนงค์    ไชยศรี
6 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายจิณวัฒน์    วรรณชัย
2. เด็กหญิงศรัณพร    ปัญณะศรี
1. นายมานิตย์    เซ็นนันท์
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวปภาดา    พาพู่
2. นางสาวเนตรนภิส    วนาพาณิชย์
1. นางสาวกีรฏิยา    กันทะนัน
2. นางสาววปริญญาพร    พร้อมสัตย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................