งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนฝางฃนูปถัมภ์
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 724
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายบุญศิริ    แซ่หยั้ง
2. เด็กชายยศพัฒน์    แสนขัติยะ
1. นางจินตนา    รังษี
2. นายปรีชา    ยิ่งสินสาขา
2 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์    สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงกษิรา    นันธิสิงห์
1. นายศรีนนท์    กองชัย
2. นายอนิวัฒน์    ใจคำ
3 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายวุฒิชัย    ลายคำทร
2. เด็กชายจักรพรรณ    แสนคำ
1. นางสาวจตุพร    ทะนุ
2. นายธวัชชัย    กันตี
4 โรงเรียนศีลรวี สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายอานนท์    ไชยนุรักษ์
2. เด็กหญิงสุตาภัทร    ต๊ะแปงปัน
1. นายคงฤทธิ์    คำฟอง
2. นายเจษฎา    กาวิลาวรรณ์
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุรีย์    เลาหาง
2. เด็กหญิงปภาวดี    โนรี
1. ว่าที่ร้อยตรีนพพร    คำยาว
2. นางสาวนริสา    กันทะคำ
6 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธนัฏฐา    สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงปณิดา    เกลี้ยงไทรสงค์
1. นางลักขณาวดี    กันตรี
2. นายศตวรรต    ดาวจร
7 โรงเรียนสายอักษร สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชัญญานุช    หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    วงค์ไข่
1. ว่าที่ร้อยตรีีศราวุธ    วงค์ศรี
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาววราภรณ์    แซ่หวัง
2. นางสาวกัลยา    แซ่หลี่
1. นายปฏิกานต์    พังยะ
2. นายสิทธิกร    เสียงห้าว
9 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายกิตติธัช    สวนสุคนธมาศ
2. เด็กชายจักรพันธ์    กันทะ
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร    ทับสุวรรณ์
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงทรายแก้ว    แซ่ลี้
2. เด็กหญิงเมลี่    ก้านแก้ว
1. นางสาวชมจันทร์    สิงห์ด้วง
2. นายศราวุธ    เชียงแรง
11 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายนนทพัทธ์    สัตย์ซื่อ
2. เด็กชายรชต    ภักดีคีรี
1. นายจำเริญ    ทินนิน
2. นางสาวสุมาลี    เกตุวงษ์
12 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอริศรา    บุญมา
2. เด็กหญิงณฐชนก    สุรินทร์
1. นางสาวอาภาวรรณ    จรรยานะ
ครูไม่ครบจำนวน
13 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    วงค์เวียน
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    วงค์สูน
1. นางสาวอัญชุลี    สิงห์คำ
ครูไม่ครบจำนวน
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายผไทเทพ    มาเยอะ
2. นายจะหวะ    เมืองจัน
1. นายชินกฤต    แซ่จ๋าว
2. นางสาววรางคนา    สีนาค
15 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงมัลลิกา    ชัยยะวงศ์
2. เด็กชายหลาว    ลุงปั่น
1. นายพรชัย    จินะทา
2. นางสาวอังคณา    นวลตุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................