งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเมธาลักษณ์    แซ่ว้าง
2. เด็กหญิงขวัญเนตร    ไทยใหม่
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    ปัจฉิมทัศนาการ
4. เด็กหญิงจีรนันท์    สุติมูล
5. เด็กหญิงสริดา    โศภิษฐ์โสภา
6. เด็กหญิงกชนิภา    บุญเงิน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวปิยะวรรณ    ทองนวล
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนันทิดา    พ่อน้อย
2. เด็กหญิงอ่องหลู่    ลุงสุ
3. เด็กหญิงสาวี    ลุงยอน
4. เด็กหญิงอภิชา    ถาหมื่น
5. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    น้ำปุ่น
6. เด็กหญิงปานวาด    อนุกูล
7. เด็กหญิงพนิดา    ยายเรือง
8. เด็กหญิงจันทนา    ลุงต๊ะ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวชลธิชา    คำแสน
2. นางสาวสาวิตรี    บุตรนิยม
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................