งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวอรพรรณ    ยาวิราช
2. นางสาวกัญญารัตน์    ผาดอน
3. นางสาวพรลภัส    พูลเพิ่ม
4. นางสาวปิยาภรณ์    คำหอด
5. นางสาวอ้อม    ลุงตี้
6. นางสาวฐิติรัตน์    จันทร์พุฒิ
7. นางสาวพรชิตา    ตอสกุล
8. นางสาววาสิตา    ทองวรรณ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวฐานมาศ    คนหมั่น
2. นางสาวธมลวรรณ    สง้ารูป
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................