งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    จอมคีรี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    คำวรรณ
3. เด็กหญิงธันยพร    ศรีวิชัย
4. เด็กหญิงอาทิตยา    คำภิละ
5. เด็กหญิงจิราภรณ์    จิตตาดู
6. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    มากคง
7. เด็กหญิงพิชชาภา    มีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงณัชชา    สุวรรณโฉม
9. เด็กหญิงพิทยาภรณ์    ปัญญา
10. เด็กหญิงชัญญาดา    วงศ์ดี
11. เด็กหญิงวิลาสินี    ผัดมอย
12. เด็กหญิงปาณิสรา    บุญตัน
13. เด็กชายปัณณวิชณ์    หน่อปุ๊ด
14. เด็กชายอติวิชญ์    กันธวัง
15. เด็กชายพีรวิชณ์    ชาวสวนแตง
16. เด็กชายณัฐวุติ    กรรมใจ
1. นายกฤศวัฒน์    อนันตนริศกูล
2. นางสาวขนิษฐา    จินดาสถาน
3. นายภคนันท์    จันทร์พิสุ
4. นางสาวอริศา    สมบูรณ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................