งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 299
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายตะวัน    ศิริชัย
2. นายพิทักษ์พล    เพ็ชรทอง
1. นายสุทิน    จันทร์เทศ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายประกาศิต    จอมพินิจ
2. นายเกื้อกูล    ศิรินุชคำ
1. นางสาวสุภาภรณ์    ทานา
2. นางสาวสุมิตรา    สิทธิ
3 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายชิติพัทธ์    บุญทายศ
2. นายกลวัชร    แก้วมูล
1. นายกีรติ    ทรัพย์จุล
2. นางสาวสมาพร    สุยะ
4 โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายระพีพัฒน์    จันทร์แก้ว
2. นางสาวณภัสร    จันมี
1. นายศุภสัณห์    อินทร์ต๊ะ
2. นายสักการ    สวัสดิ์ประดิษฐ์
5 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวปิยวรรณ    มีงาน
2. นายกฤษฎา    สิทธิวัฒน์
1. นายชัยวุฒิ    ไฝคำ
2. นางวันวิสาข์    แก้วสำโรง
6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวนาฏนภา    ก๋าสม
2. นางสาวสิริโสภา    พูลพั่ว
1. นางสาวทิพากร    สงวนวงษ์
2. นายศิริวัฒน์    มูลวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................