งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 641
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาววิรัลยา    วรพิชยาสกุล
2. นางสาวสิริวิมล    ปันสา
3. นางสาวภิญญดา    นันต๊ะคำมี
4. นายวีระศักดิ์    วิสัยวัฒนา
5. นายสุภาพ    เรืองธีรนพคุณ
1. นางเยาวมาศ    ลิปตะสิริ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายพัชรดนย์    ศิรินันทา
2. นางสาวปฐมาวดี    นฤพันธ์ุกุลชัย
3. นายเกียรติศักดิ์    ศรีสว่าง
4. นางสาวณัฐพร    เรือนปัญโญ
5. นางสาวกุลปริยา    ดีบุรี
1. นายนรเศรษฐ์    กันธิยะ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายจอม    มนใส
2. นายจ๋ามทุน    แสงศรี
3. นางสาววิศณี    สิทธสอน
4. นางสาวสุธินันท์    รุกข์อนุรักษ์
5. นางสาวสาธินี    ลิขิตวรปกรณ์
1. นางสาวดารณี    เค็ตโลก
2. นางพัชราภรณ์    อิ่มอมรพงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................