งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 657
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวนภาพร    กฎบัญญัติ
2. นางสาวธนพร    ปัญญาฟู
1. นางสาวอัมพวรรณ์    ใจสวน
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวอัมภวรรณ    คำตา
2. นางสาวธัญญาเรศ    พรมมนุษย์
1. นางสาวธันย์ชนก    โนราช
2. นางอำไพ    เสวิกา
3 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวรมย์ธีรา    ดวงชมภู
2. นายพีรพงษ์    วงศ์กัญญา
1. นางธวัลยา    พจนาภรณ์
2. นางสุพิน    ฤทธิ์เพ็ญ
4 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวรมิดา    สกุลทักษิณ
2. นางสาววริยาภรณ์    เทพสุวรรณ
1. นายภาณุพงศ์    ตังกินันท์
2. นางสาวสายฝน    ใจวงค์เป็ง
5 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวณัฎฐธิดา    แก้วประดิษฐ์
2. นายธัชพล    ชลิศราพงศ์
1. นางสาวมนธิรา    ปรมสันติ
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายสิรวิชญ์    ตุ่นวัน
2. นายภานุวัฒน์    วันโทน
1. นายปรีดี    พนารื่นรมย์แจ่ม
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวพิมพกานต์    ก้อนแก้ว
2. นายณัฐกรณ์    คำมา
1. นางสาวมัทนา    อรุณสวัสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................