งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 658
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอณุภา    ดินุมือ
2. เด็กหญิงกาญจนา    เจริญสุขสมบัติ
1. นางสาวศิริลักษณ์    พจน์หรรษา
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงศศิวิมล    แซ่ลี
2. เด็กหญิงอรณิชา    เมืองดี
1. นางสาวพิมพกา    จตุแสน
2. นางสาววาสนา    สุวิรัตน์
3 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายมุนินทร    ประสาทไทย
2. เด็กชายณัฐพล    ถุงเกษแก้ว
1. นายวิทยา    ตะนันกลาง
2. นางสาวศิริกัญญา    ล้ำเลิศ
4 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงหอมนวน    ปานสกุน
2. เด็กหญิงญิงจ่าม    -
1. นายณัฐพงศ์    โพธิวงค์
2. นางสาวอรพรรณ    ทิพนี
5 โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนุ้ย    บุญลา
2. เด็กหญิงนิดา    ส่วยอ่อง
1. นางสาวพิณานันท์    เชื้อศรีลา
2. นางสาวเจนจิรา    จันสม
6 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    สุดใจ
2. เด็กหญิงอาทิตยา    คำแคว่น
1. นางยุพา    สิทธิประเวช
2. นายศรัณย์    กันนิกา
7 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    แสงเพชรวัฒนกุล
2. เด็กหญิงนฤมล    แซ่จัง
1. นางสาวนริศรา    รังษี
2. นายภาณุพงศ์    ตังกินันท์
8 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรัญชิดา    เยซอ
2. เด็กหญิงณัฐรดา    หาญจริง
1. นางสาวสุทธิกานต์    การินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงทวิติยา    หอมวิลัย
2. เด็กหญิงอินทร์ทุอร    ไชยคำมูล
1. นายปรีดี    พนารื่นรมย์แจ่ม
2. นางสาววรางคณา    หาญจักราพิทักษ์
10 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธันวนัสท์    ชัยรัตนศิลป์
2. เด็กหญิงวรพิชชา    รัตนกลางเมือง
1. นางสาวมัทนา    อรุณสวัสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................