งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 661
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญวรา    เข็มขาว
2. เด็กหญิงอรวรรยา    ปัญญาภานุ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    สมสงวน
4. เด็กหญิงพิไลวรรณ    นันทชัยยอด
5. เด็กหญิงภัณฑิรา    ปินตาปัน
6. เด็กหญิงฟ้า    สายแก้ว
7. เด็กหญิงปพิชญา    คงเกษม
8. เด็กหญิงน้ำฝน    ลุงอ่อง
9. เด็กหญิงนภัสสร    ลุงแดง
10. เด็กหญิงเมธาวี    ก๋อนลาด
1. นางสาวลภัสรดา    สังขะโต
2. นางสาวศิริพร    อ๊อดต่อกัน
3. นางสาวเพ็ญพิชชา    โพนยะเขต
2 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    อินตะมูล
2. เด็กหญิงสิริยากร    แสนป้อ
3. เด็กหญิงพัชราพรณ์    สินไพบูลย์
4. เด็กหญิงญาณกวี    ขจรคำ
5. เด็กหญิงอโนมา    แสนมงคล
6. เด็กหญิงวิชญาพร    ยาจิ๋ว
7. เด็กหญิงกนกรดา    มณีสม
8. นางสาวสุรีย์ลักษณ์    ยอดหาญ
9. นางสาวพิมพ์ภาพรรณ    อิวาง
10. นางสาวปพิชญา    จันยะมี
1. นางปฏิพัตร    พจนาพันธ์
2. นางเกษร    ครไชยศรี
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................