งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 663
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ตาสิติ
2. เด็กชายจีรทีปต์    แก้วออน
1. นายสุทิน    จันทร์เทศ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายทินกร    ดอกเจ
2. เด็กชายณัฐดนัย    เรืองฤทธิ์
1. นางสาวชรินรัตน์    เจริญวงศ์เกียรติ
2. นายบุญช่วย    ชัยรังสี
3 โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายธนธรณ์    ศรีสมบัติ
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์    เทียมทะนง
1. นายชยันต์    ทรรศนีย์ทะนงจิต
2. นายสักการ    สวัสดิ์ประดิษฐ์
4 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายหอม    นายปั๋น
2. เด็กชายชินภัทร    พิมพ์ทองงาม
1. นายชัยวุฒิ    ไฝคำ
2. นายวิโรจน์    อินตะมูล
5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายยุทธภูมิ    อุดมสถาพรชัย
2. เด็กหญิงภัสสร    ลุงคำพงษ์
1. นายนพกร    โนจา
2. นายวชิรพันธ์    ปัญญาแก้ว
6 โรงเรียนสันป่าตองศึกษา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. สามเณรภูมิระพี    อินต๊ะชาติ
2. สามเณรกันต์    กติศิส
1. นายชินโชติ    วงละคร
2. นางสาวเกวลี    เต๋จ๊ะ
7 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายกรกต    กองแก้ว
2. เด็กหญิงลักษณารีย์    สมบุญ
1. นางสาวจุไรรัตน์    สุริยงค์
2. นายอดิเทพ    ตุงคบุรี
8 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงมณีรินทร์    สารแห้ง
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา    โฉมพรรณ
1. นายฉัทท์ธวัชฐ์    วรรณสอน
2. นางสิรรินทร์    อัศววัฒฑกี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................