งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 688
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายเลายงค์    แซ่เห่อ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    เลาเทาะ
1. นางสาวพรทิวา    เมืองลือ
2. นางวราภรณ์    ยศชัยศรี
2 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงศศิวิมล    กิตติวีระ
2. เด็กหญิงจิตตราพร    ลุงป่าง
1. นางสาวธนวันต์    วัฒนศิริเสรีกุล
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายรัฐภูมิ    มูลมั่ง
2. เด็กชายกิตติพงษ์    ดีบุรี
1. นายนรเศรษฐ์    กันธิยะ
2. นางสาววิภารัตน์    ดอกแสง
4 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    อมุงมา
2. เด็กหญิงจันจิรา    ลุงวิ
1. นางสาวสายฝน    ยะจรรยา
2. นายอดิศักดิ์    อ่อนฉ่ำ
5 โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายเมือง    สี่่ห้า
2. เด็กชายสาม    ลุงแก้ว
1. นางสาวพรสุดา    นทีนันท์
2. นางสาววิรัญชนา    รินฤทธิ์
6 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายกัมปนาท    จองคำ
2. เด็กหญิงไผ่หวาน    ลุงจาย
1. นางสาวศิริวิมล    ใบตัน
2. นางอุบล    เครือคำอ้าย
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายศาศวัต    แก้วต๋า
2. เด็กชายชลภัทร    พิทักษ์สายธาร
1. นายอภิรักษ์    ชัยศักดิ์
2. นางอุบล    ทองขาว
8 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ปาพันธ์
2. เด็กชายธนภัทร    วงค์ไฝ
1. นางสาวขนิษฐา    วรรณฤทธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายดวงตะวัน    ฉิ่นยี่
2. เด็กชายภูตะวัน    ฉิ่นยี่
1. นายภูวดล    กลิ่นหอม
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนสืบนทีธรรม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายกรวิชญ์    ลุงใส
2. เด็กชายณภัทร    รัตนวรรณ์
1. นางสาวนุชจรินทร์    ปันเซ
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายคชภัค    อนุกูล
2. เด็กชายขวัญชัย    นุแดง
1. นางสาวธัญจิรา    ฟูเต็มวงศ์
2. นางสาวปริศนา    กลิ่นตระกูล
12 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายวีรภัทร    บุญจู
2. เด็กหญิงจิราพัชร    วงษ์ชุมภู
1. นายนรกานต์    นรเศรษฐกานต์
2. นางสาวปริศนา    กาบแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................