งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มอินทนนท์ 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายธนา    ตรัยหล้า
2. เด็กชายนิธินนท์    ตากันทะ
3. เด็กชายก้องภพ    บุญมี
4. เด็กหญิงกานต์ชนิต    ปู่นำ
5. เด็กหญิงจินนาริน    ปรีชาโปร่ง
6. เด็กหญิงอังศมาลิน    เชาว์ยิ่งยง
7. เด็กหญิงอังคณา    เก่งผสานคุณ
8. เด็กหญิงขวัญจิรา    ไผทพิเชฐ
9. เด็กชายธีรวิทย์    ไผทพิเชฐ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางกิตติยา    กันทะ
2. นางสาววิจิตรา    แสนวงมา
3. นายสุภวัฒน์    อัครเศรษฐัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................