งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มอินทนนท์ 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    ไผทพิเชฐ
2. เด็กหญิงอริสา    ประไพมาลี
3. เด็กหญิงอังคณา    เก่งผสานคุณ
4. เด็กหญิงนิราภร    พยุงจำปี
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    ติ๊บทา
6. เด็กหญิงจินนาริน    ปรีชาโปร่ง
7. เด็กหญิงอังศุมาลิน    เชาว์ยิ่งยง
8. เด็กหญิงปรางทิพย์    อุปนันท์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางพลอยไพลิน    สิงห์รีวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................