งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มอินทนนท์ 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวณีรนุช    สุนันตา
2. นางสาวกัณฐิกา    รูดู
3. นางสาวจิตติมา    จุมปูวัน
4. นางสาวณัชชา    สุรินรังษี
5. นางสาวจิตลดา    กังผอ
6. นางสาวกมลชนก    จูแวน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวสุณัฐชา    วงศ์ไชย
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวณัฐยา    ผัดโมะ
2. นางสาวณัฏยา    ผัดโมะ
3. นางสาวสุดารัตน์    หลวงแบน
4. นางสาวอชิรญาณ์    ปัญแก้ว
5. นางสาววรินยุพา    เชียงคำ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางนวลฉวี    ยารังกา
2. นายประกฤษฎิ์    คล่องแคล่ว
3. นายมนัส    ตันมูล
4. นางสาวยุวรัตน์    ไชยวรรณ์
3 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวเพชรมณี    นิลศิรา
2. นางสาวชนกพิมพ์    กรัณย์ปรานี
3. นางสาวขวัญฤดี    พิภาคภพ
4. นางสาวอารี    พะแนะ
5. นางสาวเสาวณีย์    ลาพอ
6. นางสาวทาลิธา    กิตติคุณรุ่งเรือง
7. นางสาวพิมพร    กรัณย์ปราณี
8. นางสาวปรียาภรณ์    ฟองตายา
9. นางสาวหนึ่งธิดา    พิมพารุ่งโรจน์
10. นางสาวจารุวรรณ    รำไพสาคร
11. นางสาววิมลสิริ    ภูดัย
12. นางสาวจีราภรณ์    พนาลีอำรุง
1. นางพลอยไพลิน    สิงห์รีวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นางสาวธัญญารัตน์    ดีซอ
2. นางสาวญาณิศา    มะเชอพะ
3. นายเบียร์    กะสังข์
4. นางสาวปิยะดา    ชื่นจุม
5. นางสาวพนาวัลย์    มารุ่งเรือง
6. นางสาวธัญญาภรณ์    นาภา
7. นางสาวยุภาภรณ์    เพลินพัฒนาชน
8. นางสาวกัญญา    สุทอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวภมรพรรณ    พุทธิ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................