งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มอินทนนท์ 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 286
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเรวดี    ปู่ป๋า
2. เด็กหญิงปภาพินท์    ปู่หล้า
1. นายอภิเดช    ยอดกันทา
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายภูริณัฐ    วงค์น้อย
2. เด็กชายอภิรักษ์    ทิพย์ทา
1. นายกมลภพ    วสิษฐวุฒิ
2. นายณัฐวุฒิ    อบเชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................