งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มอินทนนท์ 1)
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา    ปวนปินตา
2. เด็กหญิงณิชารีย์    ยาสมุทร
3. เด็กหญิงดวงนภา    ปูคำ
4. เด็กหญิงจีรนันท์    สุขต้อ
5. เด็กหญิงบุญฑริกา    แก้วจา
6. เด็กหญิงธิดารัตน์    แปงเจอร์
7. เด็กหญิงกัญญาวีย์    วงค์ริยะ
8. เด็กหญิงอาหมี่    ฉั่วจา
9. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ตันมูล
10. เด็กหญิงญาณินท์    ตั่นปิน
11. เด็กหญิงคุณานันท์    ปัญญาเถิง
12. เด็กหญิงเนตรนภิส    ฟูเป็ง
13. นายกันต์ศักดิ์    สมคำ
14. นายธรรศ    ดีวงค์
15. นายวงศธร    จักรปั๋น
16. นายอนรรฆ    อ้ายปัด
17. เด็กหญิงกัลชนา    ทาคำ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางนวลฉวี    ยารังกา
2. นายมนัส    ตันมูล
3. นางสาวยุวรัตน์    ไชยวรรณ์
4. นางสกาวเดือน    วังป่าตาล
5. นางสาวอารยา    จันทร์ตา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................