งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มอินทนนท์ 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายนนธวัฒน์    พิทักษ์หทัยวงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร    ธีรตระกูล
3. เด็กชายวงศธร    เจภูติ
1. นายกฤษณะพงษ์    ธีรตระกูล
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพันวสา    อินทธิชัย
2. เด็กหญิงพิชญาวี    สุขโสด
3. เด็กหญิงมัณฑนา    ไชยวงษ์
1. นายธนรัชต์    ศิริวัฒน์
2. นางสาวภมรพรรณ    พุทธิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................