งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มอินทนนท์ 1)
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 641
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ภัยบุญ
2. นายภานุพงค์    อินต๊ะ
3. นายสุรศักดิ์    ฟูตั๋น
4. นายชุมพล    ก้อนซาว
5. นางสาวจิรัญญา    คะปานา
1. นายนพดล    ชมภูวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปุณณัฐฐา    กาติ๊บ
2 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายมาตุภูมิ    สุรพัฒน์
2. นางสาวพรพรรษา    เรืองสวัสดิ์
3. นางสาวกัญญ์สิริ    สุริยาพัชราสกุล
4. นางสาวทิพยมนตร์    ยะกัน
5. นางสาวสุกัญญา    แก้วกัน
1. นายธนากร    คันใจ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................