งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ดอยอินทนนท์ กลุ่ม 2
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 126
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายกาญจนวัฒน์    เหมืองคำ
2. นายชยะกร    วงษ์ซื่อ
3. นางสาววิภาพร    เจริญใจ
1. นายนิรุติ    สิทธุวานนท์
2. นางพัชชา    สิทธุวานนท์
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายอธิวัฒน์    บันดาลสกุล
2. นายวรรณธุล    ผาณิตนิภา
3. นางสาวบุญสิตา    ภูมิอนันต์พนาไพร
1. นายพงศธร    เปงวงศ์
2. นายยศวริศ    เพิ่มบุญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................