งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ดอยอินทนนท์ กลุ่ม 2
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงปภัสสร    วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงกานต์สินี    ดีหมู
3. เด็กหญิงจันทกานต์    ทิพย์สอน
4. เด็กหญิงอังคณา    ทนันไชย
5. เด็กหญิงกัลยรัตน์    เครือแก้ว
6. เด็กหญิงวาสนา    ทาวดี
7. เด็กหญิงทิพปภา    ดวงคำมูล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางจิตตกาญจน์    สมยศ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................